Kurumsal

KALİTE, ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENTEGRE POLİTİKAMIZ

  • KÇİP.PR01.02.05.2022/00

TEKNİK AMBALAJ A.Ş Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini referans alarak strafor ambalaj malzeme çeşitlerini, strafor koruma, strafor fide ürünlerini üretmek için kurulmuş şirkettir. Firmamız uğraş verdiği sektörde üstünlüğünü devam ettirmek ve kanıtlamak mecburiyetindedir. Bu sebeple politikasını aşağıdaki gibi belirlemiştir:

  • Kalitemizin sürekli gelişimini sağlayabilmek için, satın aldığımız hammaddeyi (EPS: Expandable Polystyrene) uluslararası Standartlarda işleyerek kaliteli ürünlere dönüştürmeye, bunun için her iş ve işlemi sürekli olarak iyileştirmeye, çevremizi korumaya, iş sağlığı ve güvenliğimizi mükemmele doğru götürmeye, yeni modern usuller geliştirmeye, fire ıskarta ve zaman kayıplarını sıfıra indirmeyi;
  • TS EN ISO 9001Kalite Yönetim Sisteminin, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin öngördüğü kullanışlı, yeterli, kontrolü kolay, kullanılması ve hazırlanması basit ve mevcut yasal düzenlemeye cevap veren bir belge-kayıt düzeni ve bilgi akışı sağlayan doküman yapısıyla sistem şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi;
  • Bütün çalışanlarımızı ve iş ilişkilerimizi, tasarruf bilinci içinde ve serbest piyasa koşullarında, dürüstlük, eşitlik, hakkaniyet ve işe uygun adam ilkelerine uygun yürütmeye;
  • Müşterilerimizi tam memnun etmeye ve onları ürünlerimizin kalitesini her yerde arar ve tercih eder hale getirmeye;
  • Müşterilerimizden gelecek her türlü öneri ve talepleri hemen değerlendirmeye almaya ve onları imkânlarımız ölçüsünde karşılamayı, şikâyetleri derhal değerlendirerek bunları taahhütlerimiz çerçevesinde gidermeyi;
  • Çevre Yönetim Sisteminin tamamında ve çevre koşullarında tüm çalışanların katılımıyla, sürekli iyileştirme prensibiyle hareket etmeyi,
  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına, yasalarına, hizmet verdiğimiz ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili taleplerine uymayı;
  • Doğal kaynakların bilinçli kullanımını sağlayarak ve atık azaltıcı teknikler uygulayarak tasarruf etmeyi,
  • Çevre kirliliğine sebep olan etkenleri yok etmeyi, azaltmayı ya da kontrol altına almayı ve geri dönüşünü sağlamak amacı ile atıkları yönetmeyi,
  • Çevremize duyarlı, canlıların yaşama haklarına saygı gösteren toplum oluşturmak amacıyla faaliyet alanımızdaki kuruluşlar, tedarikçiler ve yerel yönetimlerle iletişim ve işbirliği içinde bulunarak, bölgemiz için ortak faydalar sağlamayı,
  • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye olabilecek etkileri minimum düzeye indirmeyi, neden olduğu kirliliği önlemek ve doğal kaynakları verimli şekilde kullanmayı,
  • Muhtemel acil durumlarda, çevrenin kirlenmesini engellemeye yönelik tedbirleri almayı,
  • Kalite bakış açısı kazandırmak, iş sağlığı ve güvenliği, Çevreye duyarlı bir toplum oluşturmak için çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi ve sürekli eğitimlerini sağlamayı,
  • Öncelikle sıfır iş kazası olmakla birlikte, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sürekliliğini sağlamayı;
  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında riskleri belirleyip gerekli iyileştirmeleri yapmayı ve sonuçları sürekli olarak izleyerek risklerimizi en aza indirmeyi;
  • İş yerinde tehlikeleri ortadan kaldırmak ve isg risklerini azaltmak için gerekli faaliyetleri yapmak ve isg Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek;
  • Yaralanmaların ve sağlığın bozulmasını önlenmesini için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı;
  • Paydaşlarımızın (çalışanlar, taşeronlar, ziyaretçiler) İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için eğitimler yapmayı;
  • Çalışanların ve çalışan temsilcilerin danışma ve katılımını sağlamayı;
  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarımızı paydaşlarımıza ve üçüncü taraflara açık tutmayı;
  • Çalışanlarımızı eğiterek, yaratıcı, üretken ve verimli hale getirmeyi; ben değil biz, biz değil TEKNİK AMBALAJ A.Ş. var şuurunu yerleştirmeyi;
  • TAAHHÜT EDİYORUZ.